digivolving

Web design & development studio

Privacy & cookies

digivolving
web design & development studio
Lange Lozanastraat 242
2018 Antwerpen
Laatst bijgewerkt op: 07/11/22

Privacybeleid

In dit privacy beleid kan u raadplegen hoe wij omgaan met uw privacy en eventuele gegevens die we mogelijks van u verzamelen.

Data of persoonlijke gegevens worden nooit verwerkt zonder uw toestemming of zonder het door u uitvoeren van mogelijke acties en mogelijkheden die wij u bieden op onze website.

Persoonlijke gegevens worden enkel en alleen verzameld bij volgende situaties:

1. Bij het opnemen van contact

 • Indien u contact met ons opneemt via één van de mogelijke opties (email of telefoon), verzamelen wij gegevens die het mogelijk maken u te contacteren en te antwoorden op uw vraag.

2. Bij aanmelding van een vrijblijvend consultatiegesprek

 • Via de website van DIGIVOLVING beschikt u over de mogelijkheid zich aan te melden voor een vrijblijvend consultatiegesprek om uw digitale toekomst samen te bespreken en om te analyseren welke waarde wij u op dit vlak kunnen bieden.
 • Indien u zich aanmeld voor een vrijblijvend consultatiegesprek verzamelen wij volgende gegevens:
 • Naam
 • Email adres
 • Bedrijfsgegevens
 • Telefoonnummer (optioneel)
 • Deze gegevens hebben wij nodig om u te kunnen contacteren en om u te voorzien van de juiste informatie met betrekking tot het vrijblijvend consultatiegesprek.
 • Indien u zich aanmeld voor een vrijblijvend consultatiegesprek gaat u ermee akkoord dat wij u enkele informatieve mails bezorgen met betrekking tot het vrijblijvend consultatiegesprek. Deze mails zijn uitsluitend bedoeld om u te informeren over de inhoud, plaats en tijdstip van het door u geboekte vrijblijvend consultatiegesprek.
 • Met betrekking tot het voorafgaande punt. Wij gebruiken uw email adres niet om reclame of aanbiedingen op maat te versturen. Uw email adres wordt enkel en alleen gebruikt voor informatieve en communicatieve doeleinden met betrekking tot het vrijblijvend consultatiegesprek of de samenwerking die u met ons aangaat.
 • Om het boeken van een vrijblijvend consultatiegesprek, op een gebruiksvriendelijke manier mogelijk te maken, wordt er gebruik gemaakt van Calendly. Dit bedrijf is gevestigd in de Verenigde Staten waar en waardoor mogelijks een andere privacy-wetgeving van toepassing is.
 • Voor het onderhouden van administratieve taken maakt DIGIVOLVING gebruik van Hubspot. Deze applicatie dient als CRM zodat wij alle gegevens van klanten en potentiële klanten op één centrale plek kunnen beheren en via daar de mogelijkheid hebben deze te contacteren. Dit bedrijf is gevestigd in de Verenigde Staten waar en waardoor mogelijks een andere privacy-wetgeving van toepassing is.

3. Bewaartermijn

 • Wij bewaren gegevens, die ons de mogelijkheid bieden u te contacteren, zolang als nodig wordt geacht om een zo vlot mogelijke communicatie te garanderen tijdens en na een samenwerking.
 • Indien u inzage wenst in welke gegevens wij van u verzameld hebben nodigen wij u graag uit om contact met ons op te nemen zodat wij u de desbetreffende informatie kunnen bezorgen.
 • Indien u wenst dat uw bewaarde contactgegevens worden verwijderd nodigen wij u graag uit om contact met ons op te nemen zodat wij de desbetreffende informatie/gegevens kunnen verwijderen.

4. Contact

 • Mocht u na het lezen van dit privacybeleid nog met vragen zitten? Aarzel dan niet om ons te contacteren via de contactgegevens die u kan vinden op de website van DIGIVOLVING.
 • Indien u een klacht hebt omtrent ons privacybeleid of de verwerking van mogelijke gegevens kan u de website van de gegevensbeschermingsautoriteit bezoeken.

Cookies

1. Cookies 101

 • Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op de harde schijf van je computer zet en bewaard om eventuele voorkeuren van bepaalde websites die u bezoekt te onthouden.
 • Er wordt een onderscheidt gemaakt tussen de verschillende soorten cookies naargelang hun doeleinden. Je hebt functionele cookies, analytische cookies en persoonlijke/tracking cookies.
 • Voor functionele cookies is geen goedkeuring van de bezoeker (jij) vereist. Deze dienen enkel en alleen om een website die u bezoekt te laten werken en functioneren zoals het hoort.
 • Voor analytische & persoonlijke/tracking cookies is uw goedkeuring vereist vooraleer deze aan u worden aangeboden doorheen uw bezoek aan een website.

2. Cookies bij DIGIVOLVING

 • De website van DIGIVOLVING maakt gebruikt van 2 soorten cookies:
 • Functionele cookies: Voor het verzekeren van een vlotte werking van de website.
 • Analytische cookies: Voor het analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken, welke pagina’s er worden gezocht e.d. met als doel inzicht te verkrijgen hoe de website mogelijks geoptimaliseerd kan worden om de gebruiksvriendelijkheid van uw bezoek te optimaliseren.
 • Functionele cookies worden standaard bewaard op uw computer om een zo vlot mogelijke werking van de website te garanderen. Hiervoor is uw toestemming niet vereist.
 • Analytische cookies worden enkel en alleen bewaard indien u akkoord gaat met het gebruik van analytische cookies. U kan uw cookie-instellingen op onze website altijd aanpassen via het “Privacy Preference center”.
 • Indien u een vrijblijvend consultatiegesprek wenst te boeken wordt u naar een pagina van Calendly geleid waar u een datum en tijdstip kan kiezen. Deze tool biedt ons de mogelijkheid om een zo vlot mogelijke service te bieden aan potentiële klanten zoals u. Calendly staat los van DIGIVOLVING en heeft zijn eigen cookie-beleid waar u kan kiezen welke cookies van Calendly u wel of niet aanvaard.
 • Mocht u na het lezen van dit cookie-beleid nog met vragen zitten? Aarzel dan niet om ons te contacteren via de contactgegevens die u kan vinden op de website van DIGIVOLVING.

Privacy & cookies

digivolving
web design & development studio
Lange Lozanastraat 242
2018 Antwerpen
Last edited on: 07/11/22

Privacy policy

In this privacy policy, you can consult how we handle and store possible data we may collect from you during your visit to our website.

Personal data will never be processed without your permission or consent unless you perform an action that requires your personal data.

Personal data is only collected in any of the following situations:

1. When contacting DIGIVOLVING

 • When contacting us through one of the options we provide you on our website, we collect data that makes it possible to contact you and/or answer your questions.

2. When registering for a non-binding consultation

 • Through DIGIVOLVING’s website, we offer visitors the possibility to book a non-binding consultation to discuss your digital future and how we may help you achieve it.
 • When signing up for a non-binding consultation, we collect the following information:
 • Name
 • Email adress
 • Company name
 • Phone number (optional)
 • This information is required to be able to contact and provide you with correct information regarding the non-binding consultation.
 • In case you register for a non-binding consultation, you agree on receiving informative emails regarding the non-binding consultation. These emails are solely intended to inform you about the content, place, and time of the non-binding consultation you booked.
 • Regarding the preceding point. We do not, in any circumstances, use your email address to send you customized advertisements or offers. It is only used for informational and communicative purposes regarding the non-binding consultation or the collaboration you start with DIGIVOLVING.
 • Calendly enables us to offer you a user-friendly experience to book a non-binding consultation. This company is based in the United States where, and because of this, different privacy laws may apply.
 • DIGIVOLVING uses HubSpot to maintain administrative tasks. This application serves as our CRM Which enables us to manage all personal data of clients and potential clients in one central place and offers us the possibility to contact them. This company is based in the United States where, and because of this, different privacy laws may apply.

3. Retention period

 • DIGIVOLVING keeps personal data that allows us to contact you for as long as is deemed necessary to guarantee the smoothest possible communication during and after a collaboration.
 • If you wish to inspect the personal data we’ve collected from you. Feel free to contact us so that we can provide you with the relevant information.
 • If you wish to erase any personal data we may have. Feel free to contact us so we can delete the relevant information/data.

4. Contact

 • In case you have any further questions after reading this privacy policy, feel free to contact us using the contact information we provide on our website.
 • In case you have any complaints about our privacy policy or the processing of possible data, you can visit the data protection authority's website for further information.

Cookies

1. Cookies 101

 • Cookies are small text files a website saves on your PC’s hard drive to remember any preferences of certain websites you visit, to analyze how you use a certain website, or to build a personal profile of you for accurate advertising.
 • There are 3 types of cookies:
 • Functional cookies
 • Analytical cookies
 • Personal/tracking cookies
 • According to the purpose of certain cookies, a website needs your permission to activate those cookies.
 • No approval from visitors (you) is required for the usage of functional cookies. These only serve to make a website you visit work and function, as it should.
 • Analytical and personal/tracking cookies require your approval before they are offered to you throughout your visit to a website.

2. Cookies at DIGIVOLVING

 • At DIGIVOLVING, we use 2 types of cookies:
 • Functional cookies: To assure a smooth functioning website during your visit
 • Analytical cookies: To analyze how you and other visitors use and interact with our website, which pages they visit, and other interesting analytics that provides insight into visitors' behavior on our website. We use them to gain insight and analyze how we may optimize our website to offer an even better user experience during your visit.
 • Functional cookies are stored on your computer by default to ensure the smoothest possible functioning of our website during your visit. Your consent is not required for the usage of functional cookies.
 • Analytical cookies are only stored when giving your consent. You can always change your cookie settings on our website by using the “Privacy Preference Center” we offer you.
 • When booking a non-binding consultation, you will be directed to a sub-page we provide you using Calendly, where you can choose a date, time, and location for the meeting. This tool allows us to offer the best possible service to potential clients just like you. Calendly is a separate tool that has its own cookie policy and consent rules. When booking a non-binding consultation, make sure to give your consent of which cookies you may or may not accept during the visit to our custom booking page.
 • In case you have any complaints regarding our cookie policy, you can contact us using the contact details that are provided on this website.
By clicking “Accept”, you agree to the storing of analytic cookies on your device to analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information