Algemene

voorwaarden

van

DIGIVOLVING

Hoofdzetel DIGIVOLVING

Schorpioenstraat 30

2018 Antwerpen

nicolas@digivolving.be

+32 (0) 494 067 982

1. Algemene voorwaarden

1.1. Indien u een samenwerking met DIGIVOLVING aangaat zijn deze voorwaarden bindend vanaf het moment dat u de offerte ondertekend. Na ondertekening wordt vastgesteld dat deze algemene voorwaarden gelezen & gekend zijn.

2. Diensten

2.1. De webdesigndienst bestaat uit het ontwerpen & ontwikkelen van een website volgens de specificaties van de klant die op voorhand, tijdens het consultatiegesprek, zijn besproken en vastgelegd. Deze specificaties worden bekrachtigd door middel van een concretiseringsdocument dat na het consultatiegesprek wordt doorgestuurd ter goedkeuring van de klant. Deze goedkeuring wordt verkregen via mail. Dit document wordt als leidraad gehanteerd doorheen de totstandbrenging van de website van de klant.

2.2. Op basis van het concretiseringsdocument krijgt de klant een offerte toegestuurd.

2.3. Alle offertes die DIGIVOLVING verzendt blijven geldig gedurende 21 (éénentwintig) dagen na verzending tenzij anders aangegeven of overeengekomen.

2.4. Bij ondertekening & goedkeuring van de offerte zal 50% (vijftig procent) van het offertebedrag reeds gefactureerd worden als voorschot. Na ontvangst van dit voorschot kan de samenwerking van start gaan.

2.5. Het overige facturatiebedrag zal volgens voortgang der werken in 1 (één) of meerdere schijven gefactureerd worden.

2.6. Indien een klant na de oplevering aanpassingen wenst uit te voeren door DIGIVOLVING wordt dit apart gefactureerd op basis van een gepaste offerte.

2.7. De kosten die verbonden zijn aan het ontwikkelen van de website, meer specifiek de abonnementskosten van software, hosting, domeinnaam e.a. zijn niet vervat in de offerte van DIGIVOLVING. Deze kosten zijn ten laste van de klant.

2.8. Met betrekking tot het eindresultaat gaan DIGIVOLVING en de klant in kwestie een inspanningsverbintenis aan. Deze verbintenis is gebaseerd op het concretiseringsdocument dat na het consultatiegesprek schriftelijk werd goedgekeurd. Op basis van dit document streven wij ernaar om een zo goed mogelijk eindresultaat af te leveren dat voldoet aan deze instructies.

2.9. DIGIVOLVING hanteert een termijn van 2 (tot) tot 5 (vijf) weken om een voorstel, waar getracht wordt te voldoen aan de instructies uit het concretiseringsdocument, af te leveren. Hierna worden opmerkingen en gewenste aanpassingen van de klant doorgevoerd en wordt een volgende schijf van het overige facturatiebedrag reeds gefactureerd.

2.10. DIGIVOLVING behoudt zich het recht de afgesproken opleverdatum te verlengen met 1 (één) week. Dit om een zo kwalitatief mogelijk afgewerkt eindresultaat te kunnen leveren.

3. Facturen & betaling

3.1. Alle facturen van DIGIVOLVING dienen voldaan te worden binnen de 21 (éénentwintig) dagen na facturatiedatum.

3.2. Indien een factuur niet betaald wordt binnen de vastgelegde termijn stuurt DIGIVOLVING een kosteloze herinnering naar de klant.

3.3. indien de klant na het verzenden van de kosteloze herinnering niet binnen de 5 (vijf) dagen betaald heeft, worden administratieve kosten aangerekend.

3.4. Bij wanbetaling heeft DIGIVOLVING het recht, na schriftelijke of verbale verwittiging, alle werkzaamheden op te schorten tot de volledige betaling is voldaan.

3.5. DIGIVOLVING behoudt zich steeds het recht zijn prijzen voor websites en opvolging van nieuwe aanvragen op elk ogenblik te wijzigen. Bestaande klanten worden hiervan op de hoogte gebracht bij hun eerstvolgende aanvraag voor aanpassingen aan hun website.

3.6. DIGIVOLVING behoudt zich het recht zijn verkoopvoorwaarden voor nieuwe klanten op elk ogenblik te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing.

4. Aansprakelijkheid

4.1. DIGIVOLVING is in geen geval of op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade waaronder indirecte verliezen, zakelijk verlies, gemiste besparingen e.a. die de onderneming van de klant leidt. Deze zijn in geen enkel geval afhankelijk van onze geleverde diensten.

5. Wanbetalingen

5.1. Bij wanbetaling heeft DIGIVOLVING het recht, na schriftelijke of verbale verwittiging, alle werkzaamheden op te schorten tot de volledige betaling is voldaan.